TR EN

ELİT ELEKTRONİK PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU


1.      GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan

kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin

işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

Başvuru formu, Elit Elektronik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. ile olan ilişkinizi tespit ederek,

varsa, Elit Elektronik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Elit Elektronik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ek bilgiler istenebilir.

 

Başvuru Sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması halinde, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibinindir. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için sayfa başı işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilir.

 

2.      KVKK’NIN 11. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI

Başvuru Sahibi, Elit Elektronik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

2.1.  Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.2.  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

2.3.  Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

2.4.  Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

2.5.  Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

2.6.  KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

2.7.  İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

2.8.  Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

3.      BAŞVURU YÖNTEMİ

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

• Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusu ile,

• Noter vasıtasıyla,

• Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya

• Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru

kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

İkitelli Organize San. Böl. Mutsan San. Sit. M-10 Blok No:31 34490

Başakşehir/İstanbul-Türkiye

Noter vasıtasıyla tebligat

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

İkitelli Organize San. Böl. Mutsan San. Sit. M-10 Blok No:31 34490

Başakşehir/İstanbul-Türkiye

Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”

elit@elitweb.com

 

 

Elit Elektronik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

 

4.      KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

 

4.1.  Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

Ad

 

Soyad

 

Tc Kimlik No / Pasaport No (yabancı ise)

 

Telefon

 

E Posta

 

İkamet veya İşyeri Adresi

 

 

4.2 Elit Elektronik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. ile olan ilişkinizi belirtiniz.

(Ziyaretçi, Müşteri, İş ortağı çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

ð       Ziyaretçi

ð       Müşteri

ð       İş ortağı

ð       Çalışan

ð       Çalışan adayı

ð       Eski Çalışan

ð       Diğer :………………………………………

 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz;

 

Birim:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Konu:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 .…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı:                                                         İmzası (yazılı başvuru ise)